اکبری

نام: 

سهیلا

محل خدمت: 

دبیرخانه

شماره تلفن مستقیم: 

۴۲۲۳۲۰۸۵

شماره فکس: 

۴۲۲۳۲۲۰۰

سمت: 

مسئول

شماره تلفن داخلی: 

۳۲۷