غلامرضا محسنی پور

نام: 

آقای

محل خدمت: 

معاونت درمان

شماره تلفن مستقیم: 

۳۶۶۱۹۶۶۱

شماره فکس: 

۳۶۶۱۲۱۹۳

سمت: 

مسئول واحد روابط عمومی معاونت

شماره تلفن داخلی: 

۲۹۰