آستانه

نام: 

آقای محمد مهدی

محل خدمت: 

مدیریت

شماره تلفن مستقیم: 

۵۴۲۴۴۰۴۳

شماره فکس: 

۵۴۲۴۳۱۴۴

سمت: 

مسئول دفتر

شماره تلفن داخلی: 

۱۰۵