کریم نیا، فخار

نام: 

سعید، فریدون

محل خدمت: 

EDC نگهبانی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۱۰۷

شماره تلفن داخلی: 

۳۱۰۷