اباذری

نام: 

اصغر

محل خدمت: 

EDC

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۳۷۲

شماره فکس: 

۳۶۶۸۸۳۲۳

سمت: 

مسئول چاپ و تکثیر

شماره تلفن داخلی: 

۳۳۷۲