اباذری

نام: 

فریبا

محل خدمت: 

EDC

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۳۷۷

شماره فکس: 

۳۶۶۸۸۳۲۳

پست الکترونیک: 

library@edc.mui.ac.ir

سمت: 

مسئول کتابخانه

شماره تلفن داخلی: 

۳۳۷۷