ایزدی

نام: 

رضوان

محل خدمت: 

اتاق عمل

شماره تلفن داخلی: 

۲۳۴