آمنه نیسیانی

نام: 

سرکار خانم دکتر

محل خدمت: 

مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۸۵۳۹

سمت: 

کارگزین

شماره تلفن داخلی: 

۸۵۳۹