اکرم خرازیهای اصفهانی

نام: 

سرکار خانم

محل خدمت: 

مدیریت توسعه سازمان و منابع انسانی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۸۵۰۸

سمت: 

رئیس گروه برآورد منابع انسانی

شماره تلفن داخلی: 

۸۵۰۸