اکبرزاده

نام: 

سرکار خانم زهرا

محل خدمت: 

معاونت آموزشی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۸۰۶۶

شماره فکس: 

۳۶۶۸۲۰۰۶

سمت: 

کارشناس اداره خدمات آموزشی

شماره تلفن داخلی: 

۸۰۶۶