آقابابایی

نام: 

جناب آقای علی

محل خدمت: 

معاونت آموزشی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۸۰۱۰

شماره فکس: 

۳۶۶۸۲۰۰۶

سمت: 

مسئول خدمات

شماره تلفن داخلی: 

۸۰۱۰