آقاخانی

نام: 

دکتر

محل خدمت: 

پزشک درمانگاه

شماره تلفن مستقیم: 

۵۳۲۲۳۰۰۰-۲

شماره فکس: 

۵۳۲۲۹۶۰۱

شماره تلفن داخلی: 

۲۱۹