کرباسی

نام: 

جناب آقای دکتر کرباسی

محل خدمت: 

معاونت آموزشی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۸۰۰۰

شماره فکس: 

۳۶۶۸۲۰۰۶

سمت: 

معاون مدیرتحصیلات تکمیلی

شماره تلفن داخلی: 

۸۰۰۲