اباذری-محرابی پور

نام: 

آقای

محل خدمت: 

انبار

شماره تلفن مستقیم: 

۵۳۲۲۳۰۷۱

شماره فکس: 

۵۳۲۲۹۶۰۳

شماره تلفن داخلی: 

۲۲۷