طالبی

نام: 

زهرا

محل خدمت: 

گروه ویروس و میکروب شناسی

سمت: 

خدمات گروه

شماره تلفن داخلی: 

۹۰۰۹