موهبت

نام: 

لیلی

محل خدمت: 

گروه ویروس و میکروب شناسی

سمت: 

کارشناس گروه

شماره تلفن داخلی: 

۹۰۵۱