پورسینا

نام: 

دکتر فرخنده

محل خدمت: 

گروه ویروس و میکروب شناسی

سمت: 

عضو گروه

شماره تلفن داخلی: 

۹۰۷۲