واسعی

نام: 

علی

محل خدمت: 

گروه ویروس و میکروب شناسی

سمت: 

خدمات گروه

شماره تلفن داخلی: 

۹۰۰۹