آموزگار

نام: 

فاطمه

محل خدمت: 

گروه علوم تشریحی

سمت: 

کارشناس آزمایشگاه بافت

شماره تلفن داخلی: 

۹۱۶۱