اسفندیاری

نام: 

دکتر ابراهیم

محل خدمت: 

گروه علوم تشریحی

سمت: 

مدیر گروه

شماره تلفن داخلی: 

۹۰۲۶