نگهبانی

نام: 

-

محل خدمت: 

دانشکده علوم توانبخشی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۳۱۲۱

سمت: 

نگهبانی دانشکده علوم توانبخشی

شماره تلفن داخلی: 

۳۱۲۱-۳۱۲۲