صادقی

نام: 

دکتر ابراهیم

محل خدمت: 

دانشکده علوم توانبخشی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۵۲۲۹

سمت: 

معاون مراکز تحقیقاتی دانشکده علوم توانبخشی

شماره تلفن داخلی: 

۵۲۲۹