خسروی

نام: 

-

محل خدمت: 

دانشکده علوم توانبخشی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۵۰۲۳

سمت: 

کلینیک شکاف لب و کام

شماره تلفن داخلی: 

۵۰۲۳