خانلر

نام: 

ف

محل خدمت: 

دانشکده علوم توانبخشی

شماره تلفن مستقیم: 

۰۹۱۰۳۴۹۳۲۴۴

سمت: 

کلینیک شکاف لب و کام

شماره تلفن داخلی: 

۵۲۲۴