سپهر نژاد

نام: 

م

محل خدمت: 

دانشکده علوم توانبخشی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۵۰۶۲

سمت: 

هیات علمی گروه شنوایی شناسی

شماره تلفن داخلی: 

۵۰۶۲-۵۰۴۶