اکبری

نام: 

دکتر وجیهه

محل خدمت: 

گروه بیوتکنولوژی دارویی

شماره تلفن مستقیم: 

۳۷۹۲۷۰۶۰

شماره فکس: 

۳۶۶۸۰۰۱۱

سمت: 

عضو گروه

شماره تلفن داخلی: 

۷۰۶۰